گروه سرمایه موفق متشکل از : کادر تحلیلی متخصص، گروه آموزشی وزین ،اکیپ مشاوره ی فاخرو تیم دیجیتال مارکتینگ قدرتمند